Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

06.08.2011, 16:18 , Janina Krejčí | Počet zobrazení: 2905


Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)
je dokumentem Rady Evropy. Jeho cílem je klasifikace stupně znalosti cizího jazyka pomocí šestistupňové škály (A1 – C2), čímž se usnadní vzájemné srovnávání úrovní vědomostí a dovedností v cizím jazyce
.

 

Stručný popis jednotlivých jazykových úrovní od A1 po C2:


A1 – Rozumím známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umím je také používat. Umím představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, která má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokážu se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A2 – Rozumím větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupováním, místopis, zaměstnání). Můžu komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umím s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby.

B1 – Rozumím hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umím si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píšu jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která mě zajímají. Umím popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2 – Rozumím hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokážu konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píšu jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluju svůj názor na aktuální problémy a uvádím výhody a nevýhody různých možností.

C1 – Rozumím řadě různých náročných a delších textů a rozeznávám jejich skrytý význam. Vyjadřuju se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívám jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píšu jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používám různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C2 – Rozumím bez námahy téměř všemu, co slyším nebo čtu. Umím shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umím se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuju jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Celý článek...